Scopul asociaţiei „Parteneri pentru o comunitate europeană A.P.C.E.” constă în încurajarea societăţii civile româneşti în vederea promovării şi dezvoltării unor programe comunitare pe sectoare de activitate social, economic, cultural şi educaţional în zona de sud a României.
Obiective: dezvoltarea dimensiunii europene în domeniul educativ şi formarea de şanse egale pentru tinerii din mediul rural şi urban indiferent de etnie, rasă, sex, religie; formarea şi promovarea spiritului pozitiv al abordării constructive, a atitudinii tolerante şi conciliante, a libertăţii de gândire şi conştiinţă, relaţionare şi exprimare a propriilor idei.
Pentru atingerea obiectivelor, A.P.C.E. dezvoltă activităţi cum ar fi: iniţierea şi derularea de proiecte sociale şi comunitare, culturale, ecologice, de educaţie şi de viaţă, sănătate, îndrumare şi consiliere privind cariera; realizarea unor programe de formare pentru educaţia civică a tinerilor şi editarea de materiale destinate formării.
Toate cele menționate susțin proiectul propus.
Personalul asociației este ajutat în activitățile și acțiunile asociației de 25 de voluntari, persoane care se implică în funcție de profilul personal, de competențele și aptitudinile proprii, de motivația și de acordul cu tematica acțiunii propuse.
În ceea ce privește dotarea materială a asociației, aceasta deține aparate foto profesionale, cameră video DVD recorder, stație de amplificare cu boxe, calculator notebook, laptop și imprimantă alb-negru și imprimantă color foto.

DATELE ASOCIAȚIEI:

Articolul 1. Asociaţia „Parteneri pentru o comunitate europeană A.P.C.E.” este o persoană juridică română de drept privat, cu scop nelucrativ, înfiinţată conform O.G. 26/2000 şi a Legii 246 din 18 iulie 2005

Articolul 3. Asociaţia poate avea emblemă şi sigiliu propriu.

Articolul 4. Asociaţia are sediul central în localitatea Frumoasa, judeţul Teleorman şi poate înfiinţa filiale şi sucursale în orice localitate din ţară conform prezentului STATUT. Asociaţia se poate afilia la federaţii sau confederaţii din ţară sau străinătate. Sediul asociaţiei „Parteneri pentru o comunitate europeană A.P.C.E.” poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director.

Articolul 5. Asociaţia va funcţiona pe termen nelimitat, dizolvarea şi lichidarea făcându-se în condiţiile prezentului STATUT şi ale legii.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Articolul 7. Scopul asociaţiei „Parteneri pentru o comunitate europeană A.P.C.E.” constă în încurajarea societăţii civile româneşti în vederea promovării şi dezvoltării unor programe comunitare pe sectoare de activitate social, economic, cultural şi educaţional, cu precădere în zona de sud a României.

Articolul 8. Obiectivele asociaţiei sunt:

 1. dezvoltarea dimensiunii europene în domeniul educativ şi formarea de şanse egale pentru tinerii din mediul rural şi urban indiferent de etnie, rasă, sex, religie;
 2. dezvoltarea spiritului civic al cetăţenilor prin implicarea directă în problemele societăţii şi dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitate;
 3. formarea şi promovarea spiritului pozitiv al abordării constructive, a atitudinii tolerante şi conciliante, a libertăţii de gândire şi conştiinţă, relaţionare şi exprimare a propriilor idei;
 4. dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate în probleme de integrare europeană, consultanţă, conversie şi reconversie profesională, training adulţi;

Articolul 9. Pentru atingerea obiectivelor propuse asociaţia „Parteneri pentru o comunitate europeană A.P.C.E.”dezvoltă următoarele tipuri de activităţi:

 • acordarea de consultanţă în vederea elaborării şi implementării politicilor europene la nivel local şi naţional precum şi realizarea de programe cu finanţare internă şi externă în domeniile: asistenţă socială, informare, educaţie antreprenorială şi legislativă a cetăţenilor;
 • iniţierea şi derularea de proiecte sociale şi comunitare, culturale, ecologice, de educaţie şi de viaţă, sănătate, îndrumare şi consiliere privind cariera;
 • conferinţe şi seminarii prin implicarea reprezentanţilor vieţii economice, politice din ţară şi străinatate;
 • mese rotunde organizate de reprezentanţii asociaţiei în colaborare cu reprezentanţi ai altor organisme similare pe problematici ale implementării politicilor de dezvoltare regională;
 • întărirea legăturii dintre şcoală şi comunitate prin crearea de oportunităţi egale pentru toţi indiferent de nivelul socio-economic al familiei şi de starea de sănătate;
 • realizarea unor programe de formare a persoanelor ce sunt implicate în educaţia civică a tinerilor şi editarea de materiale destinate formării civice, democratice, profesionale ale membrilor societăţii;
 • realizarea unei baze de date ce va regrupa informaţiile din diverse domenii de interes, utile pentru atingerea scopului asociaţiei.

ATRIBUŢIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI

Articolul 18. Organele asociaţiei „Parteneri pentru o comunitate europeană A.P.C.E.” sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director.

Articolul 19. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor. Competenţa Adunării Generale cuprinde:

 • stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei,;
 • aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 • alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 • înfiinţarea de filiale;
 • modificarea Actului Constitutiv şi al Statutului;
 • dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 • orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Articolul 20. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director.

Articolul 21. Asociatul care într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Articolul 22. Asociatul care încalcă dispoziţiile referitoare la conflictul de interese este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Articolul 23. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data de când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Articolul 24. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 • aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală;
 • schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către Consiliul Director dacă această atribuţie este prevăzută expres în statut.

Articolul 25. Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Articolul 26. Dispoziţiile referitoare la abţinerea de la vot în cazul conflictelor de interese se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei, pot fi atacate în justiţie.

Articolul 27. Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia „Parteneri pentru o comunitate europeană A.P.C.E.” vizează sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

Articolul 28. Consiliul Director poate împuternici un asociat cu funcţii executive în vederea încheierii de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei.

Articolul 29. În cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care nu este membru al Consiliului Director poate exercita dreptul de control.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.