Problematica: Copiii şi tinerii din grupul ţintă sunt proveniţi din comunități dezavantajate,se află în situații de risc din perspectiva incluziunii sociale și inserției pe piața muncii. Segmentul de vârstă căruia se adresează formarea este cuprins între 14-18 ani și respectiv un procent de 25 % de tineri peste 18 ani, toți însă făcând parte din categoria tinerilor cu oportunități reduse, proveniți din medii sociale dezavantajate și expuși unor situații de risc. Au fost incluși în grupa de formare Alexandria copii și tineri care sunt elevi ai Centrului Școlar de Educație Incluzivă, diagnosticați cu deficiențe moderate și grave, atât din domeniul de boli mentale cât și asociate cu deficiențe locomotorii și deficit de atenție.

Relevanţa proiectului este oferită de viziunea pe care acesta o oferă asupra conceptului de implicare socială în comunitate şi de susţinere a dezvoltării personale a individului, condiţie esenţială pentru integrare în societate şi pentru promovarea valorilor de orice tip.

Proiectul propus „Să învățăm să ne cunoaștem, să ne cunoaștem învățând!” a avut ca scop identificarea şi promovarea unui set de valori sociale (cognitive, de comunicare şi relaţionare, pentru viaţa cotidiană, autocunoaştere şi gestionarea emoţiilor, integrare socială, profesională şi implicare civică, luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor) care au fost dezvoltate în orașele Alexandria și Zimnicea și în comunităţi rurale din aceste două zone prin implicarea organizaţiilor non-guvernamentale în sprijinirea procesului de dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor, în domeniul abilităţilor de viaţă, asigurând incluziunea socială a acestora.

De aceea, „atragerea copiilor şi tinerilor din comunităţile implicate în proiect într-un set de activităţi care să conducă la promovarea unui sistem de valori sociale şi morale–condiţie esenţială a îmbunătăţirii comportamentului social şi care să favorizeze pasiunile şi opţiunile pentru cunoaşterea şi aprofundarea elementelor componente ale orizontului local”, sesiunile de formare propuse pe domenii tematice vor determina dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii şi tineri, plecând de la nevoile sociale ale acestora din perspectiva fenomenului de incluziune socială şi o inserţie corectă pe piaţa muncii.

1.1. August 2016, S1Ședință de organizare a echipei de proiect pentru stabilirea criteriilor analizei de nevoi, a structurii eșantionului și setul de întrebări pentru chestionarele ce vor fi aplicate: se va contura structura eșantionului supus interogării, categoriile sociale care vor constitui baza de respondenți (din eșantion vor face parte bărbați și femei din toate categoriile sociale și domenii de activitate diferite, tineri șomeri, tineri care sunt în anii terminali de liceu).

1.2. August 2016, S2Activitatea de redactarea/tehnoredactarea chestionarului în care au fost implicați: managerul de proiect, asistentul de proiect (implementare), coordonatorul de formare, operatorii de teren, expertul de promovare/informare/vizibilitate, reprezentanții partenerilor care au conturat design-ul chestionarului, aranjarea acestuia pe pagină, gruparea întrebărilor pe categorii și vor analiza tipologia posibilităților pentru exprimarea răspunsurilor la întrebări.

1.3. August 2016, S2, S3Aplicarea celor 750 de chestionare va fi realizată în cele 13 comunități identificate într-un interval de timp corespunzător pentru obținerea celor mai corecte și relevante date. Activitatea de cartografiere a fost sarcina celor 4 operatori de teren și 2 experți interpretare chestionare.

Rezultatul activității este „carta nevoilor sociale ale tinerilor” în vederea dezvoltării abilităţilor de viaţă, material care a stat la baza alegerii materialului de formare în vederea dezvoltării abilităților de viață.

1.4. August 2016, S4Tipărirea rezultatului numit „carta nevoilor sociale ale tinerilor” în vederea dezvoltării abilităţilor de viaţă – 750 de exemplare care au fost folosite în vederea diseminării activității de sondaj necesară stabilirii analizei de nevoi de formare.

2.1. August 2016, S1 Ședința de organizare și management a echipei de: asumarea rolurilor și responsabilităților conform fișelor descriptive ale funcțiilor; completarea documentelor de contractare cu finanțatorul, realizarea operațiunilor de deschidere a conturilor bancare; planificarea activității de lansare a proiectului, inclusiv responsabilizarea membrilor echipei de proiect cu sarcinile de îndeplinit.

2.2. Septembrie 2016, S4Activitatea de lansare a fost realizată pentru un număr de 100 de persoane, provenite din toate categoriile sociale existente în aria de competenţă a proiectului și se va desfășura în sala mare de ședințe a Primăriei Orașului Zimnicea, partener.

2.3. August 2016, S2Ședinţă echipa de MP la care au participat toți membri echipei de proiect și va fi realizat planul de implementare care va cuprinde detalierea fiecărei activități, persoanele responsabile, persoanele implicate, modalitatea și mijloacele de realizare, intervalul de timp și locația prevăzută, rezultatele preconizate și modalitatea de evaluare, bugetul de cheltuieli estimat.

2.4. Septembrie 2016, S5Activitate de selecție GT și ETS de către comisia de selecție a experților pe termen scurt (ETS): operatori de teren, formatori, experți dezvoltare conținut – programul/module de formare, experți interpretare analiza de nevoi/studiu impact, dar și pentru stabilirea criteriilor pentru selecția grupului țintă (GT), a tinerilor care vor beneficia de formare în vederea dezvoltării abilităților de viață.

2.5. Septembrie 2016, S6, S7Activitate de dezvoltare a conținutului programului de formare, realizarea modulelor de formare și a instrumentelor de lucru a reprezentat sarcina directorului programe de formare, monitorilor programului de formare, celor 2 experți dezvoltare conținut și celor 4 formatori care vor avea la dispoziție 2 săptămâni pentru: crearea materialului brut de formare cu cele 6 module, realizarea secvențelor de formare, materialele de studiu, materialele auxiliare, instrumentele de lucru (fișe de activitate, sarcini de lucru, chestionare de evaluare zilnice și finale, fișele de monitorizare), calendarul formării și distribuția formatorilor (calendarul pe zile/schema Gantt a formării).

2.6. Septembrie 2016, S7Tehnoredactarea materialelor livrate de ETS a fost realizată de responsabilul de tehnoredactare, persoană cu competențe în domeniu, iar reprezentanții partenerilor au conturat design-ul materialelor, gruparea în cele 6 module de formare.

2.7. S1-S12, Activitatea de achiziții presupune servicii (tipărituri, catering), consumabile și transport și a constat în: tipărirea a 75 mape pentru cele 3 grupe cursanți (seturi module de formare, ecusoane, pliant proiect social, pliant ONG, mape), a 100 de exemplare mape și materiale pentru conferința finală (ecusoane, pliant activități proiect), a 750 exemplare „carta nevoilor sociale ale tinerilor”, afișele format A3 și banner-ul; respectiv servicii de catering pentru formare și transportul cursanților în locațiile de formare.

2.8. Octombrie 2016, S8-S11Activitatea de formare a GT selectat a presupus parcurgerea celor 6 module de formare de către cele 75 de persoane selectate pentru cursul propus în domeniul dezvoltării abilităților de viață la copii și tineri.

Cele 3 grupe de cursanți au fost organizate în cele două zone ale județului și grupate pe 3 centre de formare astfel încât circuitul de deplasare al cursanților în vederea participării la curs să nu depășească în niciunul dintre cazuri 25-30 de km.

Formatorii au lucrat în paralel, câte 2 formatori la o grupă de formare, câte 2 grupe simultan: 2 formatori pentru o grupă de zona Alexandria și 2 formatori pentru o grupă de Zimnicea, apoi cealaltă grupă (Conțești).

2.9. Septembrie 2016Acreditarea programului de formare la CNFPA este o activitate suplimentară şi reprezintă întocmirea documentației în vederea acreditării cursului în domeniul dezvoltării abilităților de viață, constituind un element de valoare adăugată şi de asigurare a sustenabilităţii, a continuităţii acţiunilor din această categorie.

2.10. Octombrie 2016, S12Redactarea studiului de impact a fost realizată în baza chestionarelor de satisfacţie aplicate beneficiarilor formării. Interpretarea rezultatelor a fost realizată de către cei 2 experți interpretare la sediul asociației aplicante a proiectului sau la sediul unuia dintre partenerii din proiect.

Noiembrie 2016, S13Conferința finală, activitate complexă de popularizarea activităților, vizibilitatea finanțatorului şi efectul multiplicator al rezultatelor obținute în proiect.

Să învățăm să ne cunoaștem, să ne cunoaștem învățând

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.